หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี
นสพ.รายสัปดาห์ ออกทุกวันจันทร์
เลขที่ใบอนุญาต: สสช 113/2551
ISSN 1906-4306
เข้าดู หรือแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ที่นี่
รหัสโฆษณา :  
ลงประกาศโฆษณา คลิ๊กที่นี่

สำหรับสำนักงานบัญชี เพื่อลงโฆษณา
สมัครสมาชิก คลิ๊กที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
ประชุมสามัญรับรองงบ
แต่งตั้งกรรมการ
ย้ายสนง.ใหญ่ข้ามจังหวัด
เลิกบริษัท
เพิ่มทุนบริษัท
ลดทุนบริษัท
ดูตัวอย่างทั้งหมด

 
หนังสือพิมพ์ ข่าวบัญชี เชิญ ประชุม ผู้ถือหุ้น
 
 
มติธรรมดา
ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ เพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
 
มติพิเศษ
ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ แก้ไขวัตถุประสงค์
ตัวอย่างวาระอื่น เช่น แก้ไขชื่อ, ข้อบังคับ, รอบบัญชี
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
  - ต้องระบุวาระการประชุมเรื่องการเพิ่มทุน และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน)
- ลงเฉพาะหนังสือเชิญประชุม ไม่ต้องลงประกาศเพิ่มทุน
กรณีลดทุนบริษัทจำกัด
  1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ลดทุนบริษัทจำกัด
- ต้องระบุวาระการประชุมเรื่องการลดทุน และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน)
  2. ประกาศลดทุนบริษัทจำกัด
- ลงประกาศโฆษณาลดทุนในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วัน นับจากวันจดทะเบียนลดทุน
 
กรณีเลิกบริษัทจำกัด ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
  1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ลงมติเลิกบริษัท
- ต้องระบุวาระการประชุมเรื่องการเลิกบริษัท รวมทั้ง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)
  2. ประกาศเลิกบริษัท
- ลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วัน นับจากวันเลิกบริษัท
  3. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ อนุมัติงบ ณ วันเลิก
- ขอมติธรรมดา ดำเนินการก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม
  4. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ อนุมัติการชำระบัญชี
- ขอมติธรรมดา ดำเนินการก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม
  การประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก และ อนุมัติการชำระบัญชี (ลำดับที่ 3 และ 4) สามารถกระทำได้ไปในครั้งเดียวกัน
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไม่ต้องลงโฆษณาเชิญประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนในหนังสือพิมพ์
ลงโฆษณาเฉพาะประกาศเลิก และ แปรสภาพ เท่านั้น
ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วน
- ลงประกาศเลิกห้างในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วัน นับจากวันเลิกห้างหุ้นส่วน
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
- ลงประกาศแปรสภาพในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
 
คำแนะนำ
 • ตั้งแต่ 7 ก.พ. 66 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกไม่ต้องลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แล้ว เว้นแต่ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องลงหนังสือพิมพ์ ก็ยังต้องลงประกาศตามข้อบังคับบริษัท หรือ การประกาศอื่นตามกฎหมายกำหนด
 • ไฟล์ประกาศที่ส่ง ไม่จำเป็นต้องประทับตรา สามารถแก้ไขและส่งไฟล์ word ได้เลย
 • กรณีที่ไม่ต้องประชุมผู้ถือหุ้น: ย้ายสำนักงานใหญ่ภายในจังหวัดเดียวกัน, จดเพิ่มเติมสาขาบริษัท, เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น (ยื่น บอจ.5)
 • วาระใดในตัวอย่าง บริษัทไม่ใช้ สามารถตัดออกได้เลย แต่ให้คงวาระอื่น เอาไว้
 • วันที่ประชุมที่สามารถลงประกาศได้:
 • หนังสือพิมพ์ ฉบับถัดไป
  ฉบับที่ 804 :: วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2567
  มติธรรมดา จะประชุมได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 02 กรกฏาคม 2567 เป็นต้นไป
  มติพิเศษ จะประชุมได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 09 กรกฏาคม 2567 เป็นต้นไป
   
   
  news@thaiaccountnews.com Copyright © 2009 ห้างหุ้นส่วนจำกัดข่าวบัญชี